Wypisanie ze szpitala

Procedura wypisu powinna zapewnić prawidłowe zakończenie procesu diagnostycznego, leczenia szpitalnego i umożliwić pacjentowi dalsze przejście do opieki ambulatoryjnej. Lekarz prowadzący powiadamia pacjenta o planowanym terminie wypisu z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wypisanie ze szpitala następuje:

  • gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu,
  • na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego,
  • gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia lub zdrowia innych osób,
  • decyzję o wypisaniu pacjenta ze szpitala podejmuje lekarz.

Przy wypisie ze Szpitala pacjent otrzymuje:

  • kartę informacyjną z leczenia szpitalnego (2 egz.),
  • dokumenty stanowiące własność pacjenta tj. przyniesione przez pacjenta np. wyniki badań
  • odpowiednie recepty,
  • orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy – jeśli jest wymagane,
  • skierowanie do poradni specjalistycznej – jeśli jest wskazane,
  • wskazówki pielęgniarskie dotyczące dalszego postępowania w zakresie samoopieki lub samopielęgnacji.