Zespół ds. etyki

Zespół ds. Etyki został powołany dla potrzeb pracowników, pacjentów i ich rodzin. Podstawowy cel i zadania Zespołu, to promowanie zachowań i standardów etycznych wśród pracowników Szpitala oraz rozwiązywanie problemów natury etycznej. Sprawy wymagające rozpatrzenia przez Zespół ds. Etyki należy składać w formie pisemnej bezpośrednio u przewodniczącej zespołu.

Do Zespołu ds. Etyki mogą zgłaszać się pracownicy Szpitala jak i pacjenci, którzy mają problemy natury etycznej.

Wnioski do Zespołu można składać:

  • pocztą elektroniczną
  • pisemnie przez Kancelarię Szpitala.

Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.
Wszyscy członkowie Zespołu zobowiązani są do zachowania tajemnicy.