Skargi pacjentów

Jeżeli pacjent lub osoba go reprezentująca uzna, że prawa pacjenta zostały naruszone, może:

 • W Szpitalu – zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia, do Zarządu Szpitala, Pełnomocnika Zarządu ds.Praw Pacjenta;Pełnomocnik Zarządu ds. Praw Pacjentów
  dr n.med. Halina Światkowska – Kierownik Oddziału Pediatrycznego
  Przyjmuje interesantów:
  – Osobiście w dniu – czwartek w godzinach od 12.00 do 14.00 w gabinecie Kierownika
  Oddziału – telefonicznie pod numerem 58 72 60 241
 • złożyć skargę do Biura Rzecznika Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia.
  Adres: ul. Młynarska 46, 01-171Warszawa Przyjęcia interesantów w Biurze: od poniedziałku
  do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00. Sekretariat: tel.(22)532 82 50, fax. (22)532 82 30,
  sekretariat @bpp.gov.pl, bezpłatna infolinia: 800-190-590 od poniedziałku do piątku w
  godz.9.00-21.00.;
 • zwrócić się do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który działa przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Lekarskiej, a także przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych – jeżeli naruszenie prawa dotyczyło czynności medycznej;
 • skierować sprawę do sądu – jeżeli w wyniku działania lub zaniechania podmiotu leczniczego naruszono dobro osobiste pacjenta lub wyrządzono mu szkodę materialną;
 • złożyć skargę do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ- Dział Skarg i
  Wniosków Świadczeniobiorców:
  80-844 Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 69
  Kontakt telefoniczny 58 32 18 626; fax 58 32 18 628
  Godziny przyjmowania interesantów: 8.00 – 15.45
  Adres do korespondencji: Kancelaria POW NFZ; 80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Skarga pisemna, która nie zawiera imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu osoby, która ją wniosła, nie
zostanie rozpatrzona. Skargi mogą być składane ustnie lub pisemnie. Nie rozpatruje się jako skarg
pism dotyczących spraw, które zostały rozstrzygnięte prawomocnym wyrokiem sądu lub
ostateczną decyzją administracyjną.

Prawo do uzyskiwania zadość uczynienia w przypadku zaistnienia zdarzenia medycznego:
– w przypadku zaistnienia tzw. zdarzenia medycznego pacjent ma prawo do złożenia wniosku do Wojewódzkiej Komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych lub do Sądu.

Odstąpienie od leczenia
W szczególnie uzasadnionych przypadkach lekarz może nie podjąć lub odstąpić od leczenia pacjenta. Zwłoka w udzieleniu pomocy nie może jednak spowodować niebezpieczeństwa ciężkiego uszkodzenia ciała, ciężkiego rozstroju zdrowia lub niebezpieczeństwa utraty życia pacjenta. Jeżeli jednak lekarz podejmie taką decyzję, ma obowiązek:

 • uprzedzić o tym fakcie pacjenta (jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego)z odpowiednim wyprzedzeniem;
 • wskazać pacjentowi lekarza lub zakład opieki zdrowotnej, w którym pacjent ma realne możliwości uzyskania świadczenia;
 • uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej.

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, bądź opiekun faktyczny ma prawo zgłoszeni niepożądanego działania produktu leczniczego:

 • osobom wykonującym zawód medyczny,
 • Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta t.j. Dz. U.
z 2012r. poz. 159 ze zmianami.

Będziemy wdzięczni za każdy głos krytyki, ale i także pochwały, bowiem zadowolenie z usług świadczonych przez Szpital stanowi poparcie dla wysiłku podjętego na rzecz podnoszenia jakości opieki nad pacjentem.

Zachęcamy do wypełnienia i przesłania załączonej „Ankiety dla Pacjenta”.

Pobierz:

PROCEDURA SKARGOWA

SKARGI PACJENTÓW

ANKIETA