Historia Szpitala Wincentego a Paulo

wincentySzpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. (do dnia 16.09.2012 r. Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego, przez mieszkańców miasta Gdyni zwany również Szpitalem przy Placu Kaszubskim) rozpoczął swoją działalność jesienią roku 1928 jako wybudowany przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, niosąc imię swojego Patrona do lat 50 XX wieku. Największą inspiracją do budowy Szpitala, stał się dynamiczny rozwój portu i miasta Gdyni, który to przyczynił się do znacznego napływu ludności z całej Polski. Prowadzonym z rozmachem i w szybkim tempie pracom budowlanym, towarzyszył nieuchronny wzrost wypadków i urazów stwarzających naturalną konieczność utworzenia lecznicy.

Siostry Miłosierdzia zwane Szarytkami na czele ze swoją przełożona Siostrą Franciszką Berek, inwestując środki własne oraz zaciągając kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego, wybudowały Szpital, który następnie rozbudowały w latach 30. XX wieku. Kolejno oddawano oddziały Szpitala, którego profil od samego swojego początku był profilem wielospecjalistycznym. W nowym, nowoczesnym, znakomicie jak na tamte lata wyposażonym budynku szpitalnym, oddanym do użytku jesienią 1938 roku znalazły się takie oddziały jak: chirurgiczny, wewnętrzny, położniczo-ginekologiczny, ortopedyczny, dziecięcy, laryngologiczny i okulistyczny.

Prawdziwy rozkwit Szpitala przerwany został przez wybuch II Wojny Światowej, a następnie lata hitlerowskiej okupacji. Po wojnie Szpital upaństwowiono nadając mu przejściowo nazwę „Powszechny Szpital w Gdyni”, a później Szpital im. J. Brudzińskiego, pod którą placówka funkcjonowała do dnia przekształcenia w spółkę prawa handlowego. Patron Szpitala prof. dr med. Józef Brudziński był jednym z najwybitniejszych polskich lekarzy pediatrów, a zarazem pierwszym rektorem wskrzeszonego w 1915 roku Uniwersytetu Warszawskiego.

Nadal dynamicznie rozwijające się miasto Gdynia i dalszy wzrost liczby mieszkańców i napływających osób, stwarzały konieczność rozbudowy Szpitala, której to dokonano wznosząc tzw. „narożnik” – 8 piętrowy, oddany do użytku w 1975 r. Niemałą rolę w dobudowie i wyposażeniu tej części miały tragiczne wydarzenia „Grudnia 70″. W tych dniach Szpital wpisał się pięknie w karty najnowszej historii niosąc pomoc ofiarom, rannym i poszkodowanym w pamiętnym „Grudniu”. Dzięki staraniom społecznego komitetu budowy pomników ofiar „Grudnia 1970″ oraz całej społeczności lokalnej, ogromnym zaangażowaniu pracowników i osób życzliwych Szpitalowi oddano do użytku w maju 1997 roku Odział Intensywnej Opieki Medycznej oraz aparat do tomografii komputerowej mający jak brzmi napis na tablicy pamiątkowej: „Służyć ludziom, niosąc im pomoc i nadzieję, dając zwycięstwo dobra nad złem„.

W roku 1973 na skutek reorganizacji służby zdrowia powstały w Gdyni 2 Zespoły Opieki Zdrowotnej podporządkowane administracji szpitalnej: ZOZ nr 1 utworzony przez Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego oraz Odział Chorób Płuc na Grabówku, 12 przychodni rejonowych, Apteka Darów, Laboratorium Diagnostyki Mikrobiologicznej, Dział Pomocy Doraźnej przy ul. Białowieskiej oraz Gminny Ośrodek Zdrowia w Kosakowie a także ZOZ nr 2 pod kierownictwem Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni. Tenże układ organizacyjny przetrwał do roku 1993, w którym to nastąpiło rozwiązanie ZOZ-ów. W latach 90. XX wieku Szpital wzbogacił się w jedyną w Polsce Północnej pracownię izotopową, dzięki podarowanej przez siostrzane miasto Plymouth w Anglii gammakamerze.

W listopadzie 1993 roku miało miejsce ważne i znaczące wydarzenie przywracające Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej własności nieruchomości zabudowanej obiektami szpitalnymi, położonymi w Gdyni przy Placu Kaszubskim. Jednocześnie Zgromadzenie Sióstr oddało tę nieruchomość w bezpłatne użytkowanie Szpitalowi Miejskiemu na 30. lat tj. do dnia 4 listopada 2023 roku, przyczyniając się jednocześnie tą decyzją do wsparcia systemu ochrony zdrowia w mieście Gdyni.

Za swoją działalność Szpital został wyróżniony w 1994 roku Medalem im. Eugeniusza Kwiatkowskiego (z numerem 2) jako wyraz szczególnego uznania dla wkładu w rozwój miasta Gdyni oraz Portu, jak również za rozsławianie imienia miasta.

Od dnia 6 lutego 2004 roku Dyrektorem Szpitala jest lek. med. Lidia Anna Kodłubańska, która podjęła intensywne działania na rzecz restrukturyzacji i reorganizacji placówki. W wyniku podjętych działań Szpital ustabilizował pozycję finansową oraz stał się liderem w regionie w zakresie zabezpieczenia w specjalistyczne świadczenia medyczne mieszkańców miasta Gdyni i okolic, gdzie populacja wynosi około 260 tys. Szczególnie duży nacisk położono na organizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i kompleksowość świadczeń medycznych.

Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. dbając o zachowanie jak najwyższych standardów leczenia oraz o stworzenie atmosfery przyjaznej pacjentowi hospitalizowanemu poddaje się ocenie zewnętrznych, niezależnych ośrodków działających na rzecz poprawy jakości w jednostkach ochrony zdrowia, w tym przede wszystkim w szpitalach. Jedną z takich ocen zewnętrznych jest ocena dokonywana przez wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie.

Szpital otrzymał, już po raz drugi, w wyniku przeglądu akredytacyjnego, który miał miejsce we wrześniu 2011 r. Certyfikat Akredytacyjny potwierdzający dostosowanie funkcjonowania Szpitala w obszarze działalności medycznej (leczenia szpitalnego), jak i organizacyjno-technicznej do wymogów standardów akredytacyjnych. Certyfikat Akredytacyjny obecnie przyznawany jest przez Ministra Zdrowia w oparciu o pozytywną rekomendację wynikającą z Raportu z wizyty akredytacyjnej przedkładaną przez Radę Akredytacyjną.

Szpital w ramach przeprowadzonego przeglądu uzyskał ocenę wyższą niż w roku 2008. Uzyskanie wyższej oceny wynika z wdrożenia w Szpitalu mechanizmów związanych ze standardowymi procedurami postępowania w konkretnych przypadkach medycznych; wdrożeniem procedur na wypadek wystąpienia zdarzeń mnogich, masowych i katastrof; prowadzenia pogłębionych analiz wskaźnikowych w obszarze działalności medycznej (przede wszystkim w zakresie zakażeń szpitalnych, reoperacji, readmisji, resuscytacji czy przedłużonych pobytów); jak również zmian w infrastrukturze oraz wprowadzenia funkcjonalnego oznakowania ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń. Wszystkie podjęte działania przyczyniły się nie tylko do faktu otrzymania certyfikatu, ale przede wszystkim podniosły znacząco jakość realizowanych przez Szpital świadczeń medycznych i świadczeń związanych z hospitalizacją co ma również odzwierciedlenie w anonimowych ankietach badania opinii o działalności medycznej i niemedycznej wypełnianych przez pacjentów.

Szpital od 8 października 2007 r. ma również skutecznie wdrożony w całej jednostce system zarządzania jakością zgodny z Normą ISO i poddaje się ocenie niezależnych auditorów, którzy weryfikują funkcjonowanie Szpitala w zakresie: świadczenia specjalistycznych usług medycznych w zakresie leczenia, pielęgnowania, rehabilitacji, profilaktyki i promocji zdrowia oraz medycyny ratunkowej.

Z najnowszej historii Szpitala:

Od 2010 r. Szpital przy Placu Kaszubskim w Gdyni pod kierownictwem Dyrektor lek. med. Lidii Anny Kodłubańskiej stale kontynuuje program restrukturyzacji w zakresie organizacyjnym oraz poprawy sytuacji finansowej jednostki. Szpital nieustannie dąży do doskonalenia i spełniania wymagań związanych ze statutową działalnością szpitala w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych ok. 260 tys. mieszkańców miasta Gdynia i okolic, gwarantując świadczenia usług medycznych na najwyższym dostępnym poziomie, poprzez nieustanne motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych zespołu medycznego i pozamedycznego oraz dążenie do wyposażenia w nowoczesną aparaturę medyczną. Wszystkie przedsięwzięcia podejmowane są z troską o pacjentów, dbając o bezpieczeństwo każdego chorego, pracowników i stale podnosząc jakość wykonywanych świadczeń medycznych.

17.09.2012 r. Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego, jako pierwszy Szpital w regionie, przekształcił się w spółkę prawa handlowego. Na decyzję o przekształceniu Szpitala, według zasad określonych w ustawie o działalności leczniczej, miały wpływ względy:

  1. medyczne – zaspokojenie potrzeb zdrowotnych pacjentów Gdyni z zapewnieniem wymogów ustawowych oraz rozbudowy Szpitala i zwiększenie liczby łóżek, a przez to umożliwienie pozyskania nowych specjalności.
  2. finansowe – oddłużenie, usprawnienie zarządzania, zwiększenie konkurencyjności,
  3. prawne – uporządkowanie struktury własnościowej nieruchomości Szpitala (grunty, budynki).

Jednocześnie, decyzja o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności wiązała się z podjęciem szeroko zakrojonych prac i poprzedzona była wieloma działaniami oceniającymi spodziewane korzyści i zagrożenia związane z funkcjonowaniem podmiotu leczniczego, jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Do korzyści wynikających z przekształcenia Szpitala w spółkę prawa handlowego zaliczyć również można wzrost konkurencyjności, wykorzystanie ogromnego potencjału Szpitala (znajdującego się w samym centrum miasta Gdyni) oraz rozwój prowadzonej od 2004 r. ciągłej restrukturyzacji. Szczegółowo opracowany Biznes Plan przewidział również zagrożenia, m.in. gwałtowne zmiany poziomu kontraktowania przez płatnika publicznego, wycenę procedur medycznych, zmienne prawo, ograniczenia w rozwoju podmiotu leczniczego (dostępność, jakość i rodzaj), wysokie koszty dostosowania obiektów do wymogów sanitarno- epidemiologicznych i budowlanych, brak przykładów pozytywnych efektów przekształceń dużych, wielospecjalistycznych szpitali w Polsce, niechętny stosunek korporacji związkowych co do przekształceń szpitali.

Mimo wyżej wymienionych zagrożeń w samym 2012 r. udało się na różnorodne cele uzyskać dotacje o łącznej kwocie 4 085 423,88 zł w ramach m.in. „Programu dostosowania Oddziałów Szpitala, doposażenia Szpitala”, „Modernizacji Pomieszczeń oraz zakupu sprzętu dla Bloku Operacyjnego”, „Rozbudowy monitoringu Szpitala oraz montażu drzwi antywłamaniowych”, „Zakupu sprzętu medycznego na wyposażenie SOR- wózki leżące i siedzące dla pacjentów” i wreszcie „Dobudowy windy w budynku 9-cio kondygnacyjnym”. Łączna kwota dobudowy windy wraz z montażem windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych oraz dla ekip ratowniczych z bezpośrednim wejściem z poziomu terenu wokół budynku wyniosła 1.740.000,00 zł. Wszystkie tego typu inwestycje są bardzo trudne w realizacji ze względu na przedwojenną architekturę budynku Szpitala. Dodatkowo udało się ukończyć modernizację pomieszczeń na VIII piętrze na cele Oddziału Otorynolaryngologicznego na łączną kwotę 1.715.000,00 zł. W ramach prac budowlanych wykonywano w pełni nowoczesny 20- to łóżkowy Oddział szpitalny wraz z blokiem operacyjnym, gabinetem zabiegowym, pokojami lekarskimi i pomieszczeniami sanitarnymi, przystosowanymi dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ponadto zmodernizowano pomieszczenie w starym budynku Szpitala na cele Poradni Kardiologicznej i Planowej Izby Przyjęć na łączną kwotę 126.700,00 zł. Łączna powierzchnia zmodernizowanych pomieszczeń wyniosła ok. 120 m². Dodatkowo w wyremontowanych pomieszczeniach znajdują się gabinety zabiegowo- diagnostyczne. Oprócz tego zakupiono sprzęt medyczny na blok operacyjny, meble do poradni kardiologicznej, meble na blok operacyjny, respirator, defibrylator, wózki do przewożenia chorych, ssak elektryczny, laser diodowy, wideo fiberoskop i napęd neurochirurgiczny wraz z konsolą oraz wymieniono drzwi na antywłamaniowe do Działu Księgowości i Apteki i zmodernizowano szpitalną telewizję przemysłową.

W grudniu 2012 roku zakończono i podpisano protokół odbioru prac budowlanych pt. „Termomodernizacja Szpitala w Gdyni”. Wykonanie termomodernizacji przeprowadzono w ramach Programu dla Rozwoju Infrastruktury i Środowiska w latach 2007-2012 współfinansowanego ze środków Funduszy Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska, co przyczyniło się do zmniejszenia zużycia ciepła i emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Łączny koszt prac wykonanych w ramach programu termomodernizacji kompleksu obiektów Szpitala w Gdyni wynosił 3.602.000,00 zł. Dzięki tym nakładom inwestycyjnym Szpital nie tylko uzyskał nową elewację, nowe węzły centralnego ogrzewania, zmodernizowaną wewnętrzną instalację ciepłej wody, nowe zawory termostatyczne na grzejnikach oraz perlatory w punktach poboru wody, lecz przede wszystkim oszczędność w zużyciu energii cieplnej o około 35%.