Ogłoszenie – konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiochirurgii

O G Ł O S Z E N I E Zarząd spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni Powstania Styczniowego 1 jako Udzielający zamówienia działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.1638 ze zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 11/2017 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ODDZIALE KARDIOCHIRURGII – ZAKRES CZYNNOŚCI: LEKARSKIE (CPV:85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85111000-0 Usługi szpitalne, 85121251-7, 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie).

Podążając za potencjałem naszych szpitali

Trwają prace nad wypracowaniem Strategii Opieki Pielęgniarskiej na lata 2018-2022 w „Szpitalach Pomorskich”. Zespół ds. standaryzacji opieki pielęgniarskiej spotkał się z prof. Aleksandrą Gaworską-Krzemińską, konsultantem wojewódzkim ds. pielęgniarstwa oraz Anną Czarnecką, Przewodniczącą Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. Celem  spotkania była weryfikacja założeń projektu poprzez spojrzenie  niezależnych ekspertów. W czterech szpitalach należących do spółki diagnozuje się obecnie jakość opieki pielęgniarskiej, a od przyszłego roku rozpoczniemy pilotaż projektu, dotyczącego organizacji opieki pielęgniarskiej i bezpieczeństwa pacjenta. Przypomnijmy, że powołany przez Zarząd.

Ogłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu nr 7_2017

OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU dot.: rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych                                                 (Nr 7/2017): – zakres czynności: pielęgniarki i położnej Działając w imieniu spółki: Szpitale Pomorskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, przy ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia uprzejmie informuję, iż na podstawie Rozdziału VI.G.5. Szczegółowych Warunków Konkursu Nr 7/2017 rozstrzygnięcie konkursu ofert zostaje przesunięte na dzień 20.10.2017 roku. Informacja Źródło: Dyr. ds. HR

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY W SPECJALISTYCZNYM SZPITALU ZAKAŹNYM W GDAŃSKU

Zapewniamy stacjonarną opiekę z pielęgnacją i kontynuacją leczenia osób przewlekle chorych, które przebyły leczenie szpitalne, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności nie mają możliwości samodzielnego funkcjonowania oraz wymagają opieki personelu medycznego.     Nasze świadczenia w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym 1. Zdrowotne: • pielęgnacja ( wynikająca z diagnozy pielęgniarskiej ), • rehabilitacja, • leczenie farmakologiczne, • diagnostyczne (podstawowe badania laboratoryjne ), • terapia zajęciowa. 2. Wsparcie psychologiczne. 3. Potrzeby bytowe: • zakwaterowanie, • wyżywienie, • utrzymanie czystości, • zapewnienie

Na pomoc sercu. Kardiochirurgia i kardiologia inwazyjna w szpitalu w Wejherowie

W Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie uruchomiony zostanie Oddział Kardiochirurgii, gdzie wykonywane będą operacje serca u dorosłych. Od 1 października br. oddział zacznie przyjmować pierwszych pacjentów. Ponadto, dzięki kontraktowi z Narodowego Funduszu Zdrowia, w tym samym dniu na Oddziale Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej szpitala rozpocznie działalność pracownia hemodynamiczna, dzięki której będzie można przeprowadzać zabiegi z zakresu kardiologii inwazyjnej, w tym przede wszystkim koronarografie i angioplastyki wieńcowe. Na Oddziale Kardiochirurgii na chorych czeka 10 łóżek, a także 4 łóżka pooperacyjne oraz 2

Powrót na górę